• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • آئین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1392

   باتشکر از آقای دکتر بهروز جوانمرد
   هیأت‌وزیران در جلسه ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۴۸۲۲۲/۰۱/۹۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای اجرای تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸، آئین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را به شرح زیر تصویب کرد:
    ماده۱ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:
   الف ـ کنوانسیون: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ـ مصوب ۱۳۸۲ـ (برابر با سال ۲۰۰۳ میلادی) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ـ مصوب ۱۳۸۷ـ .
   ب ـ مرجع ملی: وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده.
   ج ـ نظارت و ارزیابی: پایش و ارزیابی مستمر و دوره‌ای فعالیت دستگاه‌های دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اجرای مفاد کنوانسیون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
   د ـ دبیرخانه: واحد اداری مستقر در وزارت دادگستری که تحت نظارت دبیر مرجع ملی فعالیت می‌‌کند.
   هـ ـ مجمع دولت‌های عضو: مجمع موضوع بند (۱) ماده (۶۳) کنوانسیون.
   و ـ دبیرخانه کنوانسیون: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مستقر در وین که از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد مسئول پیگیری اجرای ماده (۶۴) کنوانسیون است.
   زـ مرور: فرآیند بررسی و ارزیابی تدابیر و اقدامات هریک از دولت‌های عضو برای اجرای مفاد کنوانسیون توسط سایر اعضاء بر اساس الزامات مندرج در بند (۷) ماده (۶۳) کنوانسیون و مصوبات مجمع دولت‌های عضو.
   ح ـ شورا: شورای مرجع ملی.
   ماده۲ـ این آئین‌نامه در اجرای کنوانسیون تصویب و مرجع ملی در چارچوب کنوانسیون فعالیت می‌کند و هدف آن ایجاد بسترهای لازم جهت تحقق اهداف کنوانسیون است.
   ماده۳ـ وظایـف و اختیارات مرجع ملی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می‌باشد:
   ۱ـ تدوین برنامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها در زمینه اجرای مفاد کنوانسیون.
   ۲ـ تبادل اطلاعات و تجربیات مرتبط با کنوانسیون با اشخاص ذی‌صلاح موضوع کنوانسیون با رعایت مصالح کشور مطابق دستورالعمل مصوب مرجع ملی.
   ۳ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص موضوع کنوانسیون و حسب مورد کمک به افزایش همکاری بین بخشی در راستای اجرای کنوانسیون.
   ۴ـ شناسایی خلأها و الزامات و ضرورت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی و ارایه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوط.
   ۵ ـ برقراری ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و تشکیلات وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه.
   ۶ ـ مشارکت در تهیه، تدوین و پیگیری تصویب یادداشت تفاهم و موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه و همکاری در تنظیم روابط با سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به منظور پیگیری همکاری‌های بین‌المللی در زمینه اجرای کنوانسیون و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های آن.
   ۷ـ تهیه، تنظیم و ارایه گزارش‌های مرور، دوره‌ای و موردی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط.
   ۸ ـ مدیریت و هدایـت فرایند مرور سایر کشورهای عضو توسط جمهوری اسلامی ایران.
   ۹ـ تعیین و معرفی مأمور یا مأموران رابط با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، به منظور تسهیل ارتباط مؤثر حسب مورد بین مراجع ذی‌صلاح داخلی و خارجی در چارچوب ترتیبات یا موافقتنامه‌های دو جانبه.
   ۱۰ـ مساعدت به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی به منظور آموزش و تقویت بنیه علمی و عملی لازم در راستای پیشگیری و مبارزه با فساد و در صورت لزوم فراهم‌سازی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقی.
   ۱۱ـ همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی از جمله ایجاد دیدارگاه (پایگاه) اطلاع‌رسانی.
   ۱۲ـ نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای مفاد کنوانسیون و ارزیابی آن.
   ۱۳ـ مشارکت مؤثر در فعالیتهای مجمع دولتهای عضو و نهادهای وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری دیگر نهادهای صلاحیتدار داخلی و پیگیری، هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات مجمع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات داخلی.
   ماده۴ـ ارکان مرجع ملی عبارتند از:
   ۱ـ رئیس (وزیر دادگستری)
   ۲ـ شورای مرجع ملی
   ۳ـ دبیر
   ماده۵ ـ وظایف و اختیارات رئیس عبارتند از:
   ۱ـ ریاست شورا و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن
   ۲‌ـ ارتباط و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی و سازمان‌های مردم نهاد داخلی
   ۳ـ ارتباط و هماهنگی با مراجع خارجی و بین‌المللی ذی‌ربط، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و رعایت مقررات مربوط
   ۴ـ ارایه گزارش عملکرد دوره‌ای یا موردی مرجع ملی به مقامات کشور
   ۵ ـ پیشنهاد بودجه مرجع ملی
   ۶ ـ تدوین برنامه‌های اجرایی و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی مربوط در چارچوب مقررات
   ۷ـ ارزیابی عملکرد بر مبنای برنامه‌های ابلاغی
   ۸ ـ سایر وظایف و اختیارات مرجع ملی مصرح در ماده (۳) که در اختیار سایر ارکان قرار داده نشده‌است.
   تبصره ـ رئیس می‌تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را به معاونین و مدیران ذی‌ربط خود تفویض کند.
   ماده۶ ـ شورای مرجع ملی با هدف هماهنگی و ارایه مشورت به رئیس در موارد ارجاعی، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
   ۱ـ رئیس مرجع ملی (رییس شورا)
   ۲ـ دبیر مرجع ملی (دبیر شورا)
   ۳ـ معاون حقوقی قوه قضاییه
   ۴ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
   ۵ ـ رئیس کل دادگستری استان تهران
   ۶ ـ رئیس سازمان حسابرسی یا یکی از معاونان وی
   ۷ـ رئیس دیوان محاسبات کشور یا یکی از معاونان وی
   ۸ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا یکی از معاونان وی
   ۹ـ نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار:
   الف ـ وزارت اطلاعات
   ب ـ وزارت امور خارجه
   پ ‌ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
   ت ـ وزارت کشور
   ث ـ شورای عالی امنیت ملی
   ج ـ دادستانی کل کشور
   چ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
   ح ـ قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی
   خ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
   د ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
   ذـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
   رـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
   تبصره ـ دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی و نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد و کارشناسان مجرب دعوت نماید.
   ماده۷ـ شورا به تشخیص رئیس و با دعوت اعضاء توسط دبیر تشکیل جلسه خواهد داد.
   ماده۸ ـ دبیر مرجع ملی از میان معاونان وزیر دادگستری که در زمینه کنوانسیون تجربه کافی دارد توسط رئیس منصوب می‌شود.
   ماده۹ـ وظایف دبیر مرجع ملی عبارتند از:
   ۱ـ تمشیت امور اداری و اجرایی مرجع ملی
   ۲ـ دعوت از اعضاء، تهیه دستور جلسات، تدوین صورتجلسات و ابلاغ مصوبات مرجع ملی به دستگاه‌های اجرایی و پیگیری آنها
   ۳ـ کسب آگاهی و جمع‌آوری اطلاعات درباره تحولات بین‌المللی مرتبط با کنوانسیون و ارایه گزارش به رئیس مرجع و اعضاء شورا
   ۴ـ ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و پاسخ به استعلامات و پرسش‌های واصل شده از آن، با اطلاع رئیس مرجع ملی و با هماهنگی وزارت امور خارجه
   ۵ ـ پیشنهـاد ترکیب هیأت‌های اعـزامـی بـرای شـرکت در اجلاس‌های مربـوط به کنوانسیون به رئیس مرجع ملی
   ۶ ـ پیگیری اجرای مصوبات مرجع ملی
   ۷ـ پیگیری تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور خود یا نماینده وی در آن
   ۸ ـ ایجاد بانک اطلاعات اسناد و گزارش‌های مربوط به کنوانسیون
   ۹ـ پیگیری اجرای مصوبات مجمع ملی دولت‌های عضو در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی
   تبصره ـ دبیر می‌تواند با تأیید رئیس از مراکز پژوهشی و کارشناسان مجرب جهت انجام وظایف دبیرخانه استفاده نماید.
   ماده۱۰ـ دبیرخانه با رعایت ساختار تشکیلاتی وزارت دادگستری در این وزارتخانه با مسئولیت دبیر مرجع ملی تشکیل و انجام وظیفه می‌نماید.
   ماده ۱۱ـ در اجرای مطلوب وظایف و اختیارات مرجع ملی، کارگروه‌های تخصصی حسب نظر شورای مرجع ملی تشکیل و اصلاح می‌شوند. عناوین، وظایف، ترکیب اعضاء و دستورالعمل کاری هر یک از کارگروه‌های تخصصی با نظر شورای مرجع ملی تعیین و با حکم رئیس مرجع ملی ابلاغ می‌شود.
   تبصره ـ گزارش‌ها و مصوبات کارگروه‌ها از طریق دبیر و حسب مورد به رئیس و اعضای شورا ارسال می‌شوند.
   ماده ۱۲ـ وزیر دادگسـتری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه می‌باشد و تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف محوله موظف به همکاری هستند

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft