• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • ادبیات و حقوق 3

   نویسندگان:مرحوم حسینقلی کاتبی - رضا نخعی

   شکایت و عرضحال

   دل غارت‏زده در محضر عدلیه عشق‏ متظلم شد و چشمان تو حاشا دارند

   «ملک الشعراء بهار»

   فغان که«داد»ز دست ستمگری است مرا که هرگزش نتوان گفت این چه بیداد است

   «لا ادری»

   سرقت

   «دزدی»بوسه عجب«دزدی»با منفعتی است‏ که اگر باز ستانند،دو چندان گردد

   «صائب تبریزی»

   ***

   یار آمد پی«دزدیدن»دل،هیچ نیافت‏ «دزد»از خانه مفلس خجل آید بیرون

   «لا ادری»

   در مستی«حد»نیست

   چونکه مستم کرده‏ای«حدم»مزن‏ شرع مستانرا نیارد«حد»زدن

   «مولوی»

   خونبها

   خون من ریز و میندیش ز دیوان حساب‏ کانچه در هیچ حسابی نبود،خون من است

   «یغمای جندقی»

   زرع مال زارع است

   پس از این غزل دو برد نصیب‏ زرع زان کسی است کز نخست کشت‏

   قاعد ضرورات

   در رج خمار بودن ای یار ملیح‏ جهل است بحکم عقل،و الجهل قبیح‏ چون دفع خمار جز به می نتوان کرد در ده قدحی که«الضرورات تبیح»

   «لا ادری»

   دیه بر عاقله

   هر چه بینی از وزیران لعن بر ابلیس کن‏ زانکه میباشد صغیران را«دیت بر عاقله»

   «ادیب الممالک فراهانی»

   جرم

   شمشیر کشیده‏ای که اینم نگه است‏ انگیخته‏ای فتنه که اینم سپه است‏ قربان سرت شوم،ترا«جرمی»نیست‏ اینها همه فرموده چشم سیه است

   «شانی تکلر»

   (1)الضرورات تبیح المحظورات«حدیث نبوی» «ناچاری«نارواهارا روائی بخشد.

   (1)الزرع للزارع و لو کان غاصبا

   ادبیات»و«حقوق» گردآوری:رضا نخعی

   شکایت

   بر هرکسی که مینگرم در«شکایت»است‏ در حیرتم که گردش گردون بکام کیست!؟

   (طاهر شیرازی)

   ***

   جفای چرخ بسی دیده‏اند اهل هنر از آن به هرزه«شکایت»نمیکنند احراز

   (عجدی مروزی)

   دادخواه

   زدی،بستی،شکستی،سوختی،انداختی رفتی‏ جوابت چیست فردای قیامت«دادخواهان»را؟

   (عارف شیرازی)

   وام

   ما نه تنها دست خود را،بلکه صد دست دگر «وام»میگیریم و از دست تو بر سر میزنیم

   (أمنیاء نجفی)

   وقف

   بهشت حق بنی آدم است دل خوشدار که ماده از پدر این باغ،«وقف»اولاد است

   (کلیم کاشانی)

   مجازات»و«دار»

   گذار عارف و عامی به«دار»می‏افتاد اگر برای«مجازات»چوب«داری»بود

   (عارف قزوینی)

   رشوه

   چون میرسی بدولت،مردانه زندگی کن‏ آبستن است گویند،هرکس که«رشوه»گیرد

   (لاادری)

   احتیاط

   درازدستی بیجا مکن بمال کسی‏ به«احتیاط»نظر سوی زیردستان کن

   (محسن شمس ملک آرا)

   ضامن

   من نقد دل بدست تو جاهل نمیدهم‏ تا«ضامنی»نظر سوی زیردستان کن

   (محسن شمس ملک آرا)

   ضامن

   من نقد دل بدست تو جاهل نمیدهم‏ تا«ضامنی»بمن ندهی دل نمیدهم

   «لاادری»

   حاشا

   دل میبری و هیچ محابا نمیکنی‏ خوش پردلی که دزدی و«حاشا»نمیکنی

   «وصال»

   <a href="http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory?CategoryID="15&AID=329"">حقوق امروز</a> - <a href="http://www.noormags.com/view/fa/magazinenumber/12405">دی 1342 - شماره 8</a>

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft