• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • آداب الدعوی(باب الثالث)

   نوشته :رحمن زارع  

                دعوی با تسلیم عریضه به محکمه شروع می شود و این در حالی است که کل کل کردنهای موکل با طرف دعوی نتیجه نداده باشد! البته وکیل موظف است در صورت صوابدید.خود نیز طرف دعوی رابه تمکین حق دعوت نماید و یا اگر امکان سازش هست باب تعامل را باز نماید!اگر طرف دعوی تمکین ننمود و از خر شیطان!پائین نیامدعریضه ای قرص و محکم به محکمه بدهد.
   بدیهی است وکیل قبلا مستندات دعوی را کما هو حقه حاضر و رو نوشت آنرا به عریضه ضمیمه می نماید.دعوی یا جزائی(کیفری) است یا حقوقی .کیفری است در صورتیکه برای آن در قانون مجازاتی باشد.حقوقی است در صورتیکه جزائی(کیفری) نباشد!
   سخن از خر وشیطان شد خوب است در اینجا توضیحی داده شود! اصولا هر حیوان از جمله خر علیرغم صوت وصورت نامیمون دارای ملکات فاضله یا صفات مضمومه می باشد! لذا نمی توان به ظاهر آنان قضاوت کرد! و بایدبه سیرت وعمل آنان توجه نمود! از جهت ملکات فاضله!خر حیوانی است صبور وشکیبا و خدمتگذار بر ابنای بشر که دو نوع آن خر بندری! وخر قبرسی شهره آفاق است!خر بندری جثه ریزتر لیکن تر وفرض است! خر قبرسی دارای جثه ای درشت لیکن سنگین وبا متانت راه می رود! سگ به وفاداری! اسب به نجابت! شتر به قناعت!گاوبه شیردهی!گوسفند به سر براهی!بره به سادگی!شیر به شجاعت!روباه به زیرکی!کلاغ به خبررسانی!وقس علیهذا!!!ودر صفات مضمومه خر به نفهمی!سگ به پاچه گیری! اسب به چموشی!شتر به کینه ورزی!گاوبه کند ذهنی!گوسفند(اصل آن به زبان پارسی گوسپند است!)به گیجی!بره به ابلهی!شیر به درندگی! روباه به فریبکاری!کلاغ به جار زدن!و.....معروفند.
   این توضیحات بدین خاطر داده شد که به طلاب طریقت جماعت وکلا گفته می شود سیر در آفاق وانفس رادر دستور کار خود قرار داده ودر فرصت های مقتضی وتمکن مالی به آن بپردازند!وچون بعض انسانها درملکات فاضله ویا صفات مضمومه مشابهت به حیوانات دارند بهترین شناخت انسان ها! از طریق حیوانات است!
   و اما در خصوص شیطان قابل ذکر است که شیطان من حیث مجموع موجود مزاحمی است!و وکیل باید بخوبی آنرا بشناسد!وکلمه شیطنت از آن گرفته شده است!در مثال مافوق(خر شیطان)کنایه از عمق پدر سوخته بازی است!که ممکن است! طرف دعوی از خود بروز دهد!والبته وکیل موظف است حسب سوگندی که خورده با او به احترام بر خورد نماید!واین یکی ازمشقات شغل وکالت است!!!
   پس از تقدیم عریضه به محکمه وپرداخت وجوه معلومه(امروزه هزینه دادرسی وغیره می نامند) و اخذ نمره ثبت.محکمه عریضه وکیل را در پوشه ای ضبط وتعین وقت رسیدگی می نماید.وکیل وقت رسیدگی را دردفترچه بغلی خود یادداشت می نماید تا در وقت معین و معلوم حضور در محکمه پیدا نماید!که محکمه به نوبت دعاوی را رسیدگی می نماید.واز این رو گفته اند آسیاب به نوبت.!وآسیاب در قدیم محل آرد کردن گندم ها بوده است چونکه مراجعین هجوم آورده ومانع کار آسیابان می شدند این اصطلاح را مصطلح کردندتا با نظم سر رشته کارها از هم نگسلد و امور قوام یابد!
   وکیل باید تا فرصت باقی خود را مهیای دفاع نماید. در صورت نیاز به تحریر لایحه دفاعیه مقدمات آن فراهم ودر کتب حقوقیه و قوانین غور وبررسی ویا با دیگر هموندان مشورت کند و یا آنکه خود را آماده دفاع شفاهیه نماید.اینکه گفته اند وکیل مدافع یعنی وکیل از موضع حق وقانون از موکل خود دفاع می نماید و اینکه نگفته اند وکیل مهاجم!برای این بوده است که وکیل خروس جنگی نیست که دفعتا نوک به چشم دیگران بزند! ودفاع همیشه تقدیس و مشروع شمرده شده وحرب تقبیح! و زورمندان و ستمگران به شهادت تاریخ همیشه آغازگر حرب بوده اند.و بعضی ستمگران را از نطفه ناپاک دانسته اند!که از ذکرنام حتی بعض ستمگران به جهت دادخواهی ورثه شیر پاک نخورده اشان معذوریم!
   و اما وکیل بایددر وقت شناسی شهره آفاق واسوه دیگر ابنای بشرباش

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft