• مشاهده تمامی اخبار

 • اخبار صنفی

 • مشاهیر وکالت

 • مقالات

 • قرارداد حق الوکاله

 • تخلفات انتظامی

 • قوانین و مقررات جدید

 • نظریات مشورتی

 • مصوبات هیات مدیره

 • اخلاق حرفه ای

 • معرفی کتاب

 • چهره ها در عدلیه

 • نغز نامه

 • گوشه های تاریخ

 • همایش های حقوقی

 • فرهنگی و هنری

 • عکس هفته

 • لایحه جامع وکالت رسمی

 • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

 • مشاهیر قضاوت

 • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

 • مصاحبه ها

 • زنان و کودکان

 • حقوق بین الملل

 • حقوق و سینما

 •  
  • توصیه های مالیا تی برای وکلا ء و کارآموزان

    

   سنجر فخری - وکیل دادگستری

    

                  به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ واصلاحیه های آن که عمد تا در بهمن ماه ۱۳۸۰ صورت گرفته است ، وکلاء وکاراموزان دادگستری،در گروه شاغل طبقه بندی شده اند ومشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مذکور می باشند. مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق.م.م (قانون مالیات های مستقیم) مکلف به داشتن دفتر درآمد وهزینه می باشند که در اینجا به لحاظ عدم فوریت  از بحث در باره آن خودداری می شود ودر ادامه نیز  نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی را  توضیح خواهم داد.

    

   چند نکته مهم :

   ۱ وکلا وکارآموزان مکلفند تا پایان تیر ماه ۱۳۹۱ ، اظهار نامه مالیاتی خود را مطابق نمونه ای که توسط سازمان امور مالیاتی در دسترس همگان قرار گرفته است ، تنظیم وتسلیم سازمان امور مالیاتی نمایند.

   ۲عدم تسلیم اظهار نامه در مهلت مقرر (حداکثر ۳۱/۴/۹۱) برای عملکرد مالیاتی سال۱۳۹۰ موجب تعلق جریمه ای معادل ۴۰ درصد مالیات متعلقه خواهد شد که قابل بخشودن هم نیست ،ضمن اینکه مودی (وکیل وکار آموز) نمی تواند از معافیت مقرر در ماده ۱۰۱ ق.م.م که برای عملکرد سال ۱۳۹۰ مبلغ  ۰۰۰/۲۰۰/۵۸ ریال است،استفاده نمایند .

   نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی

   فرم اظهار نامه ای که برای عملکرد سال ۱۳۹۰ در دسترس قرار گرفته است ،صرفا دو صفحه است که در صفحه یک مشخصات واطلاعات آماری مالیاتی مودی خواسته شده است که هریک از همکاران با توجه به اطلاعات خواسته شده آنرا تکمیل می نمایند واما صفحه دوم این اظهار نامه مربوط به عملکرد مالیاتی است که به ترتیب زیر تشریح می شود.

   این صفحه شامل سه جدول است  که عبا رتست ازجدول  حساب درآمد وهزینه ، جدول معافبت ها وجدول محاسبات درآمد مشمول مالیات می باشد که هریک را باید به ترتیب تکمیل نمود.

   اول- جدول حساب درآمد وهزینه :

   ۱- درقسمت تاریخ مرقوم بفرما یید از ۱/۱/۱۳۹۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ 

   ۲- در ردیف دوم جدول ، در قسمت درآمد حاصل از ارائه خدمات ،بدین صورت عمل کنید :مبلغ تمبرهای ابطالی در دفترچه تمبر خود را که معادل ۵ درصد علی الحساب مالیات است ،در عدد ۲۰ ضرب کنید تا کل درآمد مشمول مالیات این بخش تعیین شود .حاصل به دست آمده رادر کادر مقابل، نوشته شود . بعنوان نمونه ،مثلا جمع ۵ درصدهای دفترچه شما شده یکصد هزار ریال ،جمع درآمد مشمول مالیات در این بخش عبارتست از ۰۰۰/۰۰۰/۲ = ۲۰ × ۰۰۰/۱۰۰ ریال

   ۳- چنانچه درآمد حاصل از مشاوره ویا غیره که متناسب به شغل شما بوده ،داشته اید ، نیز در ردیف چهارم یعنی سایر درآمدها ودر کادر روبروی آن قید نمایید.سپس درآمد حاصل از خدمات (ردیف ۲)وسایر درآمدها (ردیف ۴)را باهم جمع کنید ودر کادر قسمت چپ مقابل جمع فروش ودرآمدها نوشته شود.

   ۴- کادرهای بعدی این جدول مربوط به مبالغی است که بایستی از جمع درآمدها کسر شود.در این قسمت ، دقت شود که هزینه ها مستند به شواهد باشد ودر خصوص ردیف دوم وسوم یعنی هزینه حقوق ودستمزد واجاره عمل ، دقت یشتری به عمل آید چرا که چنانچه هزینه اجاره محل پرداخت کرده باشید ،مکلف بوده اید که مالیات اجاره را که از مال الا جاره کسر وبحسلب دارایی واریز نموده باشید .ودر مورد حقوق ودستمزد نیز مکلف بوده اید که لیست حقوق ودستمزد را به دارایی اعلام کنید. در خصوص سایر هزینه ها ،  متناسب با شغل ، ،می توانید در کادر مربوط به ردیفهای ۵ و۶ منعکس نمایید.درخصوص هزینه استهلاک داراییها نیز ،چنانچه دارائی ثابت اظهار نموده باشید می توانید با توجه به نوع دارایی ،هر سا له قسمتی از قیمت تمام شده دارایی را بعنوان هرینه استهلاک منظور نمایید (چنانچه دارایی ثابت اظهار نکرده باشید ،مبلغی به عنوان هزینه استهلاک منظور ننمایید.)

   پس ازاینکه هزینه ها را در کادر مقابل آنها قید کردید آنها را جمع نموده ودر کادر روبروی جمع خرید وهزینه ها منعکس نمایید.

   نکته : بحث خرید کالا وموجودی کالا در اول دوره وپایان دوره ،در حالتی است که کا لایی را برای مصرف خریداری کرده اید ودر یکسال ما لیا تی کاملا مصرف نشده است که در این حالت در کادر مربوط به کالای اول دوره وپایان ،منعکس می شود (به این بخش بجز موارد خاص توجه نکنید ونیازی به تکمیل آن نیست .)

   در گام بعدی مبلغ جمع خرید وهزینه ها را از جمع فروش ودرآمد ها کسر نموده ودر کا در سود (زیان) ویژه قید نمایید.

   دوم- جدول معافیتها وسایر هزینه های قابل قبول:

   در این بخش مبالغی که بعنوان معافیت مالیا تی در ق.م.م وسایر قوانین پیش بینی شده است واز سود ویژه کسر خواهد شد، ذکر شده است که به ترتیب توضیح داده می شود.در کادر مقابل معافیت موضوع ماده ۱۰۱ق.م.م مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۵۸ ریال قید نمایید.ودر کادر مقا بل هزینه های موضوع ماده  ۱۳۷ ق .م .م هزینه های درمانی مودی وافراد تحت تکفل وی نوشته می شود .سایر معافیتهای مالیاتی نیز درصورت وجود ، در کادرهای مربوطه منعکس شود.

   در انتها ارقام ذکرشده در جدول معافیتها را جمع کرده ودر پایین جدول در کادر مقابل جمع ( نقل به جدول پایین ) قید نمائید .

   سوم – جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات ومالیات متعلقه :

   ۱- در کادر سود(زیان) ویژه نقل از حساب در آمد وهزینه عینا مبلغ بدست آمده از جدول اول را در این کادر بنوسید .

   ۲- در کادر بعدی جمع جدول معفیتهای مالیاتی را عینا از جدول بالا به این کادر منتقل نمائید .

   ۳- جمع معافیتها را از جمع سود(زیان) ویژه کسر کرده ودر کادر بعدی تحت عنوان درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیتها ، بنویسید .

   ۴- در این حالت چنانچه حاصل جمع فوق منفی ( یعنی معافیتها بیشتر از سود(زیان) ویژه است ) ویا صفر بود ، مالیات تعلق نمی گیرد ولی چنانچه حاصل جمع مذکور مثبت باشد یعنی سود(زیان) ویژه بیشتر از معافیتها باشد ، طبق ماده ۱۳۱ق م.م ، مالیات متعلقه را محاسبه ودر کادر مربوطه تحت عنوان مالیات متعلق ( به نرخ ماده ۱۳۱ق.م.م ) قید نمائید .

   -نرخ ماده ۱۳۱ق.م.م عبارت است از درآمدمشمول مالیات تا مبلغ سی میلیون ریال به نرخ ۱۵درصد . تا یکصد میلیون ریال در آمد مشمول مالیات نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ ۲۰ درصد . تا ۲۵۰ میلیون ریال نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ ۲۵درصد .بقیه نرخ ها را از ماده فوق نگاه کنید .                                                                                              

   ۵- پس از محاسبه مالیات به روش فوق ، مالیات متعلقه در کادر مربوطه ( مالیات متعلق ) قید شود .کادر بعدی مربوط به مالیات علی الحساب است که توسط مودی پرداخت شده است . یکی ازاین اقلام ، جمع تمبرهای پرداختی طبق دفرچه تمبر می باشد . همچنین اگر پرداختی دیگری بابت مالیات شغلی پرداخت شده است در این کادر قید می شود .سپس جمع مالیات پرداخت شده را از جمع مالیات متعلقه کسر نمائید ، در این حالت چنانچه حاصل جمع این دو مثبت بود در کادر مانده بدهی قید شده ومبلغ مانده بدهی به همراه اظهارنامه ، تسلیم سازمان امور مالیاتی گردد. چنانچه حاصل جمع مذکور منفی ویا صفر باشد ، وجهی بابت مالیات پرداخت نمی گردد.

   راه های تسلیم اظهار نامه

   پس از تکمیل اظهار نامه به روش فوق ، مشخصات خود را در محل مربوطه قید کرده واظهارنامه را مهر وامضا نمائید .

   برای تسلیم اظهارنامه می توانید از طریق سایت سازمان امور مالیات کشور ، اطلاعات اظهارنامه را وارد نمائید وپس از دریافت کد رهگیری ، از اظهارنامه الکترونیکی پرینت گرفته ، ضمن اینکه برای خودتان کپی تهیه می کنید ، آنرا به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نموده ورسید دریافت نمائید.

   روش دیگری که می توانید مبادرت به تسلیم اظهارنامه نمائید این است که اظهارنامه مالیاتی را به روشی که توضیح داده شد ، تکمیل نموده ، وبه حوزه مربوطه تسلیم نموده ورسید دریافت نمائید .

   آخرین روشی که می توانید برای تسلیم اظهارنامه از آن استفاده کنید این است که ، اظهارنامه را از طریق پست سفارشی تسلیم نمائید .چنانچه به طریق دیگری نتوانستید اظهارنامه را تسلیم نمائید ، آن را پست سفازشی ویا پیشتاز نمائید به گونه ایکه به توانید رسید دریافت نمائید ، تاریخ تسلیم به پست ، تاریخ تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی تلقی می شود .

   به یاد داشته باشید آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی پایان وقت ، روز شنبه  ۳۱/۴/ ۱۳۹۱ میباشد .

   با آزوی شادکامی

   برگرفته از وبلاگ وکلای ملت

  نظر خود را ثبت کنید
  نام کاربر
  متن
     

  Design By Gitysoft